Generalforsamling i Holbæk Sportsby - 2023

Generalforsamling i Kreds 2. D 4 oktober kl 19.00-22.00

STED: Holbæk Sportsby, Sports Allé 1, 4300 Holbæk


Dagsordenen

a. Valg af dirigent

b. Valg af stemmetællere

c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed

d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

e. Indkomne forslag

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

g. Valg af revisor og revisorsuppleant

h. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kreds generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før kreds generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


Vi glæder os til at se rigtigt mange. Kom og fortæl os hvad du forventer af en kreds som vores kan gøre for dig og din hund

Hilsen

Bestyrelsen i Kreds 2