Generalforsamling DKK Kreds 2 - 2022


Generalforsamling DKK Kreds 2  

Onsdag d 5 oktober 2022 kl 19.00 - 22.00


Holbæk Sportsby

Sport Alle 1

4300 HolbækVi glæder os til at se jer. Kredsen vil byde på en kop kaffe/te m.v


Dagsorden:

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Allan Hansen

Gittemaja Salskovdal

Anita Trampedach

Niels Poulsen 

g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på kredsens generalforsamling, skal indsendes til kredsformanden( formand@dkk-kreds2.dk ) senest 14 dage før kredsens generalforsamling


Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer.


Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.