Generalforsamling DKK Kreds 2 - 2019

Onsdag d 9 oktober på Slagelse biblioteks mødelokaler (modsat bygning af selv biblioteket), Stenstuegade 14, 4200 Slagelse 
Generalforsamlingen starter kl 19.00 og vi forventer at sige tak for iaften kl 22.00. 
Der vil være på kaffe te vand og ikke mindst kage på bordet
Vi glæder os til at se jer

venlig hilsen  
Bestyrelsen
Dagorden i følge vedtægterne:

Stk. 7. Den årlige kreds generalforsamling indkaldes i august-nummeret af HUNDEN. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

på valg er

  • Michelle Utke Ramsing
  • John Thor Pedersen
  • Maibritt Nielsen 
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Eventuelt 


Forslag, der ønskes behandlet på kreds generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før kreds generalforsamlingen. 

Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

Referat af kredsgeneralforsamlingen, bilagt regnskab, indsendes til DKK’s bestyrelse inden årets udgang.