Generalforsamling DKK Kreds 2 - 2020

Generalforsamling 2020

DKK Kreds 2 holder generalforsamling onsdag d. 7. oktober kl. 19.00. 


OBS i år er vi på  Korsør Bibliotek, Bernstensgade 3, 4220 Korsør. 

Parkering foran biblioteket - Indgang på bagsiden følg skiltene

Kredsen byder på lidt men godt i Coronaen's tegn


Vi glæder os til at se jer.


Dagsorden:

a. Valg af dirigent
b. Valg af stemmetællere
c. Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed
d. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (kredsens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli) til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
e. Indkomne forslag
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er

Majbrit Rask

Niels Poulsen

Allan Hansen

        Anita Ryge Trampedach
g. Valg af revisor og revisorsuppleant
h. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på kredsens generalforsamling, skal indsendes til kredsformanden(formand@dkk-kreds2.dk) senest 14 dage før kredsens generalforsamling


Stemmeberettigede er alle kredsens medlemmer.


Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.